ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK A GREEN WAYS S.R.O. TÁRSASÁGNÁL

Tisztelt fogyasztók és partnerek,

tájékoztatni szeretnénk Önöket a személyes adatok kezelésének elveiről és eljárásairól, a módosított személyes adatok védelméről szóló 101/2000. sz. törvény és az (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet rendelkezéseivel összhangban, az egyének személyes adatainak feldolgozása tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: rendelet) hatályon kívül helyezéséről.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 • Személyes adatok kezelője: Green Ways s.r.o., azonosító sz. 25575767, székhelye Prága 1, Ovocný Trh 572/11, postai irányító sz. 11000, bejegyezve a prágai városi bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, szakasz C, cg. sz. 164641 elérhetőségi e-mail: osobniudaje@gw-int.net, tel.: 572 540 068 (továbbá, mint „GW“).
 • Érintettek: Azok a fogyasztók, akikkel a GW-nek adásvételi szerződése van, és olyan partnerek, akikkel a GW üzleti együttműködési megállapodást kötött (együttesen „Ügyfelek” vagy „Érintettek”).
 • Adatvédelmi tisztségviselő: A GW nem nevezett ki adatvédelmi tisztségviselőt.
 • Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez: A GW nem továbbít személyes adatokat harmadik országnak vagy nemzetközi szervezeteknek.
 • Adatfeldolgozási idő: A GW a személyes adatokat a szerződéses jogviszony időtartama alatt, majd ezt követően legfeljebb 1 évig dolgozza fel. A GW a különleges jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat a jelen jogszabályokban meghatározott ideig dolgozza fel. Ha személyes adatok felhasználása szükséges a GW jogos érdekeinek védelme érdekében, a GW a személyes adatokat ezen jogok gyakorlásához szükséges ideig dolgozza fel. A GW kamerarendszerből származó felvételeket legfeljebb 3 napig dolgozzuk fel.
 • Automatizált egyéni döntéshozatal: A GW nem végez automatizált egyéni döntéshozatalt vagy profilalkotást.
 • Felügyeleti hatóság: A Felügyeleti Hatóság a Személyes Adatvédelmi Hivatal, székhelye Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

II. SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSAI

A GW személyes adatokat közvetlenül az érintettektől szerez be, nevezetesen a fogyasztóktól az adásvételi szerződés megkötéséről folytatott tárgyalások során és a szerződéses kapcsolat során, valamint a partnerektől A Kereskedelmi együttműködési megállapodás megkötésével kapcsolatos tárgyalások során és a szerződéses együttműködés ideje alatt.

A GW mindig tájékoztatja Ügyfeleit személyes adataik feldolgozásáról.

A GW az Ügyfelekkel folytatott kölcsönös kommunikációból is beszerezheti Ügyfelei személyes adatait, különösen a velük folytatott telefonhívások során. Erről a tényről az ügyfeleket előzetesen tájékoztatják.

A GW a tulajdona biztonságának és védelmének biztosítása érdekében a GW épületekben CCTV rendszereket helyez el, amelyek elhelyezkedéséről az ügyfelek mindig tájékoztató táblákon keresztül tájékoztatják. Ily módon az Ügyfelek személyes adatai úgy is beszerezhetők, hogy ha az Ügyfelek a megfigyelt helyiségekben mozognak.

III. A FELDOLGOZÁS JOGI ALAPJA

Az ügyfelek személyes adatait az alábbi jogcímek alapján dolgozzák fel:

 • ­ feldolgozás a szerződés teljesítése céljából;
 • ­ feldolgozás a GW jogi kötelezettségének teljesítése érdekében;
 • ­ feldolgozása a GW jogos érdeke érdekében, amely:

(i) rögzített hívások esetén a GW szolgáltatások minőségének javítása, valamint szerződéses követelések érvényesítése (megrendelések vagy a szerződéses teljesítéssel kapcsolatos egyéb kommunikáció esetén);

(ii) a GW épületeiben készült kamerafelvételek esetében a GW vagyon biztonságának és védelmének biztosítása.

IV. ÚČEL A FELDOLGOZÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA

A szerződés teljesítése vagy a jogi kötelezettségek teljesítése érdekében a GW a következőket dolgozza fel: keresztnév, vezetéknév, cím, születési idő, azonosító szám, lakóhely/székhely, telefon, e-mail, a teljes hálózat személyes forgalmi adatai (mivel ez a kifejezés a GW és a Fogyasztók vagy Partnerek (a továbbiakban: „Hálózat”) közötti vonatkozó szerződésekben meghatározott, az át nem vett vagy vissza nem adott megrendelések, a teljes üzleti csoport forgalmára és a díjazás összegére vonatkozó információk.

Annak érdekében, hogy eleget tegyen az Ügyfelekkel szembeni szerződéses kötelezettségeinek (különösen a megrendelések feldolgozása), és szisztematikusan javítsa a GW ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásainak minőségét, a GW figyeli és rögzíti az Ügyfelekkel folytatott kommunikációt, különösen a velük folytatott telefonhívásokat. Az Ügyfél azonosító adatai (különösen a név, vezetéknév, a GW-nél megadott regisztrációs szám) és az Ügyfél leíró adatai (hangfelvétel, a megrendelésekkel kapcsolatos információk, panaszok stb.) Feldolgozásra kerülnek.

Z A GW tulajdonának biztonságának és védelmének biztosítása érdekében a GW épületekben kamerarendszerek találhatók, amelyek csak a képet rögzítik. Így a megfigyelt területeken található Ügyfelek személyes adatait feldolgozzuk, a leíró adatok (képrekord) keretein belül.

V. SZEMÉLYES ADATOK FOGADÓI

A GW nem ad át személyes adatokat harmadik félnek. Az Ügyfelekkel szembeni szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében azonban a GW köteles az Ügyfél személyes adatait a Hálózat Partnerei rendelkezésére bocsátani a Hálózatban felfelé irányuló vonalban.

A GW mellett az Ügyfelek személyes adatait a következők kezelik:

 • a számviteli műveletek elvégzésével és bérszámfejtéssel megbízott számviteli társaságok, és e célból rendelkezésükre bocsátják az alkalmazottak, partnerek és fogyasztók személyes adatait;
 • A GW által használt szoftverek IT-adminisztrációjának végrehajtásáért felelős informatikai megoldásokat nyújtó vállalatok, amelyek e célból az alkalmazottak, partnerek és fogyasztók személyes adatait kapják meg;
 • telefonhívás-tároló kezelő és kamerarendszer-rendszergazda.

Valamennyi fogadó titoktartási kötelezettség terheli az Ügyfelek személyes adataival kapcsolatban. A GW megállapodásokat kötött a feldolgozóval a személyes adatok feldolgozásáról, amelyek garantálják ezen adatok megfelelő szintű szervezeti és technikai biztonságát, és meghatározzák azok kezelésének célját, miközben a feldolgozók nem használhatják fel az adatokat más célokra.

VI. ÜGYELEK JOGAI

Az érintett rendelkezik:

a) a személyes adatokhoz való hozzáférés jogával: Az érintett jogosult arra, hogy megerősítést kérjen a GW-től, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák-e, és ha igen, akkor jogosult hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz és a következőkhöz : információ: a) a feldolgozás célja; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) a címzettek, akiknek a személyes adatokat nyilvánosságra hozták vagy nyilvánosságra hozzák; d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; e) az adatkezelőtől való személyes adatok helyesbítését vagy törlését kérni vagy tiltakozni, illetve az ilyen adatkezelést kifogásolni; f) a panasz benyújtásának joga a Hatósághoz; g) a személyes adatok forrására vonatkozó minden rendelkezésre álló információ, ha azt nem az érintettől szerezték be; h) az a tény, hogy automatizált döntéshozatalra kerül sor, ideértve a profilalkotást is. Az érintett jogosult továbbá a kezelt személyes adatok másolatának beszerzésére.

b) a személyes adatok helyesbítésének joga: Az érintett jogosult arra, hogy a GW indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy hiányos személyes adatok esetén hozzáadjon adatokat.

c) a személyes adatok törlésének joga: Az érintett jogosult arra, hogy a GW indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha: a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely miatt azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták; b) az érintett visszavonja azt a hozzájárulást, amely alapján az adatokat feldolgozták, és nincs más jogi oka a kezelésnek; c) az érintett tiltakozik a feldolgozás ellen, és nincsenek nyomós, jogos okok a feldolgozásra; d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a személyes adatokat törölni kell az Unió vagy a Cseh Köztársaság jogában meghatározott jogi kötelezettség teljesítése érdekében; f) személyes adatokat gyűjtöttek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálatával kapcsolatban. Az elállási jog nem vonatkozik arra az esetre, ha az adatkezelés a jogi kötelezettségek teljesítéséhez, a jogi követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, és a rendeletben előírt egyéb esetekben.

d) a feldolgozás korlátozásának joga: Az érintett jogosult arra, hogy a GW korlátozza a feldolgozást az alábbi esetekben: a) az érintett tagadja a személyes adatok pontosságát a GW által a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges ideig; b) a feldolgozás jogellenes, és az érintett megtagadja a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) a GW-nek már nincs szüksége személyes adatokra feldolgozási célokra, de az érintett megköveteli, a jogi igények meghatározásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez; d) az érintett kifogást emelt a feldolgozás ellen, amíg meg nem bizonyosodik arról, hogy a GW jogos indokai felülmúlják az érintett jogos indokait.

e) jogosult kifogásolni a feldolgozást: Az érintettnek bármikor joga van tiltakozni az őt érintő személyes adatok feldolgozása ellen, amelyeket a GW jogos érdeke védelme végett kezel. Ilyen esetben a GW nem dolgozza fel tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kezelésnek komoly jogos okai vannak, amelyek meghaladják az érintett érdekeit vagy jogait és szabadságait, vagy jogi igények megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében teszi.
f) az adatok hordozhatóságához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat a GW által strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban szerezze be, és joga van ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani anélkül, hogy megakadályozná azt a GW, akinek a személyes adatokat átadták, nevezetesen: ha: a) az adatkezelés hozzájáruláson alapul, és b) a feldolgozás automatikusan történik. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során az érintettnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatokat az egyik adatkezelő közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek, ha ez technikailag megvalósítható.

g) panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz: Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a GW nem kezeli személyes adatait jogszerűen, joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz. A Felügyeleti Hatóság a Személyes Adatvédelmi Hivatal, székhelye Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

h) a személyes adatok helyesbítésével vagy törlésével vagy a feldolgozás korlátozásával kapcsolatos információkhoz való jog: A GW köteles értesíteni az egyes címzetteket, akiknek a személyes adatait hozzáférhetővé tették, a személyes adatok helyesbítéséről vagy törléséről vagy a feldolgozás korlátozásáról, kivéve azokat az eseteket, amikor ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalan erőfeszítést igényel. Ha az érintett kéri, a GW tájékoztatja az érintettet ezekről a címzettekről.

i) a tájékoztatáshoz való jog a személyes adatok biztonságának megsértése esetén: Ha a személyes adatok biztonságának egy bizonyos megsértése valószínűleg nagy kockázatot jelent az egyének jogaira és szabadságaira, a GW indokolatlan késedelem nélkül értesíti az érintettet. Az érintettek értesítése nem kötelező azokban az esetekben, amikor: (i) Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti biztosítékokat vezetett be, és ezeket az intézkedéseket alkalmazták a személyes adatok megsértése által érintett személyes adatokra, különösen azokra, amelyek az ilyen adatokat érthetetlenné teszik bárki számára, aki nem jogosult hozzáférni hozzájuk, például titkosításhoz; (ii) az adatkezelő nyomon követési intézkedéseket hozott annak biztosítására, hogy az érintettek jogait és szabadságait fenyegető magas kockázat többé ne valósuljon meg; (iii) aránytalan erőfeszítést igényelne.

Cookies settings

Use the following settings to customize which cookies will be used on this page.
For a description of what cookies you can use, see the table on this page.