ZÁKLADNÉ ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI GREEN WAYS S.R.O.

Vážení Spotrebitelia a Partneri,

dovoľujeme si Vás informovať o základných zásadách a postupoch pri spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Green Ways s.r.o. ako Prevádzkovateľom, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “GDPR“) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“).

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Prevádzkovateľ: Green Ways s.r.o., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35 884 819, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 31617/B,  e-mail: osobniudaje@gw-int.net, tel. č. : +420 572 540 068, (ďalej tiež „GW“).

Dotknuté osoby: Spotrebitelia, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorené Kúpne zmluvy (ďalej len „Spotrebitelia“) a Partneri, fyzické osoby, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorené Zmluvy o obchodnej spolupráci (v prípade Partnerov, právnických osôb sú dotknutými osobami, fyzické osoby zastupujúce danú právnickú osobu, ktorých osobné, najmä kontaktné údaje sa spracúvajú) (ďalej len „Partneri“) (Spotrebitelia a Partneri ďalej spoločne len „Zákazníci“).

Zodpovedná osoba: Prevádzkovateľ s ohľadom na článok 37 GDPR neurčil zodpovednú osobu.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny a ani medzinárodnej organizácie.

Doba spracúvania údajov: Osobné údaje Dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracúva po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu maximálne 1 roka od ukončenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje spracúvané podľa osobitného predpisu spracúva Prevádzkovateľ po dobu stanovenú v konkrétnom právnom predpise. V prípade spracúvania osobných údajov na účel oprávneného záujmu spracúva Prevádzkovateľ tieto údaje po nevyhnutnú dobu na uplatnenie týchto oprávnených záujmov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že jeho oprávnený záujem pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb neprevažuje nad záujmami a právami týchto osôb.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Dozorný úrad: Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, IČO: 36 064 220, tel. č.: 02/3231 3220, email: ochrana@pdp.gov.sk.

II. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

GW získava osobné údaje priamo od Dotknutých osôb, a to:

 • od Spotrebiteľov v rámci rokovaní o uzavretí Kúpnych zmlúv, a ďalej v priebehu zmluvného vzťahu. GW vždy informuje Spotrebiteľov, ktoré osobné údaje musia pre účely plnenia zmluvy poskytnúť a ktoré poskytujú dobrovoľne. Poskytnutie týchto údajov však podstatne uľahčí komunikáciu GW so Spotrebiteľmi a zefektívni poskytovanie služieb.
 • od Partnerov v rámci rokovaní o uzavretí Zmlúv o obchodnej spolupráci a ďalej v priebehu zmluvného vzťahu. GW vždy informuje Partnerov, ktoré osobné údaje musia pre účely plnenia zmluvy poskytnúť a ktoré poskytujú dobrovoľne. Poskytnutie týchto údajov však podstatne uľahčí komunikáciu GW s Partnermi a zefektívni poskytovanie služieb.

Za účelom plnenia svojich zmluvných povinností voči Zákazníkom (najmä vybavovanie objednávok) a zvyšovania kvality služieb a na základe oprávneného záujmu GW monitoruje a zaznamenáva komunikáciu s volajúcimi, najmä telefonické hovory so Spotrebiteľmi. Dotknuté osoby sú o tejto skutočnosti vopred informované.

 

III. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Osobné údaje Dotknutých osôb sú spracúvané na základe nasledujúcich právnych základov:

 • spracúvanie na účely plnenia zmluvy;
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti;
 • spracúvanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu, ktorým je v prípade monitorovania hovorov zvyšovanie kvality služieb GW a uplatnenie a vymáhanie zmluvných nárokov (pri objednávkach či inej komunikácii súvisiacej so zmluvným plnením).

_____________________________________________

IV. ÚČEL A ROZSAH SPRACÚVANIA

Za účelom a na základe plnenia zmluvy GW spracúva: meno, priezvisko/názov, dátum narodenia/identifikačné číslo, bydlisko/sídlo, tel. číslo, e-mail, údaj o osobnom obrate, o prípadných neprevzatých alebo vrátených objednávkach, údaj o obrate celej Siete (ako je tento pojem špecifikovaný v príslušných zmluvách medzi GW a Spotrebiteľmi, resp. Partnermi; ďalej len „Sieť“)) a výške odmeny.

Za účelom plnenia svojich zmluvných povinností voči Zákazníkom (najmä vybavovanie objednávok) a systematického zvyšovania kvality služieb, ktoré GW poskytuje svojim Zákazníkom, GW monitoruje a zaznamenáva komunikáciu so Zákazníkmi, najmä telefonické hovory s nimi. Spracúvané sú tak identifikačné údaje Zákazníka (najmä meno, priezvisko, pridelené registračné číslo u GW) a popisné údaje Zákazníka (záznam hlasu, informácie o objednávkach, reklamáciách a pod).

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

GW neodovzdáva osobné údaje žiadnym tretím stranám. Za účelom plnenia zmluvných povinností voči svojim Zákazníkom je však GW povinná sprístupniť osobné údaje Zákazníkov Partnerom v Sieti v línii smerom nahor.

Osobné údaje Zákazníkov okrem GW spracúvajú:

-          spoločnosť Green Ways s.r.o., IČO: 255 75 767, so sídlom Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, ČR, ktorá pre GW zabezpečuje určité úlohy zahŕňajúce spracovanie osobných údajov, napr. zabezpečenie zákazníckej telefónnej linky a vybavovanie objednávok;

 • spoločnosti zaoberajúce sa účtovníctvom, ktoré sú poverené na vykonávanie účtovníckych operácií a mzdového účtovníctva a za týmto účelom sú im poskytnuté osobné údaje zamestnancov, Spotrebiteľov a Partnerov;
 • spoločnosti zaoberajúce sa IT operáciami, ktoré sú poverené na vykonávanie IT administrácie softwarových programov, ktoré GW využíva, a za týmto účelom sú im poskytnuté osobné údaje zamestnancov, Spotrebiteľov a Partnerov.
 • poskytovateľ dátového úložiska telefonických hovorov.

Všetci príjemcovia sú viazaní mlčanlivosťou vo vzťahu k osobným údajom Zákazníkov. So spracovateľmi má GW uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktoré zaručujú primeranú úroveň organizačno-technického zabezpečenia týchto dát a vymedzujú účel ich spracovania, pričom spracovatelia nesmú použiť údaje na iné účely.

VI. PRÁVA ZÁKAZNÍKOV

Dotknutá osoba má:

 1. právo na prístup k osobným údajom: Dotknutá osoba má právo získať od GW potvrdenie, že sa jej osobné údaje spracúvajú, na prístup k jej osobným údajom, ktoré sa spracúvajú a na poskytnutie ďalších doplňujúcich informácií: (i) na aký účel Prevádzkovateľ/GW spracúva jej osobné údaje, (ii) konkrétne ktoré osobné údaje Prevádzkovateľ/sprostredkovateľ spracúva, (iii) komu Prevádzkovateľ/GW spracúvané osobné údaje poskytuje, (iv) ako dlho budú osobné údaje uchovávané; (v) odkiaľ jej osobné údaje Prevádzkovateľ získal (informácie o zdroji, ak osobné údaje neposkytla sama dotknutá osoba); (vi) aké primerané záruky ochrany osobných údajov prijal Prevádzkovateľ/GW pri prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má zároveň právo získať prvú a jednu kópiu výpisu alebo odpisu spracúvaných osobných údajov zdarma.
 2. právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby GW bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, príp. doplnila neúplné osobné údaje. Zakotvuje sa taktiež povinnosť Prevádzkovateľa oznámiť vykonanie opravy osobných údajov samotnej dotknutej osobe a všetkým príjemcom, ktorým boli jej údaje poskytnuté.
 3. právo na výmaz osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ/GW bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v prípade, že: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval; (ii) dotknutá osoba odvolala súhlas na spracúvanie osobných údajov na účel, na ktorý boli spracúvané a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie; (iii) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov vykonávané za účelom splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi alebo spracúvanie vykonávané na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie (iv) namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu; (v) sa osobné údaje spracúvajú nezákonne; (vi) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa ZOOÚ, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná; (vii) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Právo na výmaz osobných údajov sa neuplatní, ak je ich spracúvanie potrebné na: a) uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie; b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva EÚ alebo práva členského štátu, ktorému podlieha Prevádzkovateľ, medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) na účel archivácie, na vedecké účely alebo účel historického výskumu či na štatistický účel, t. j. na privilegované účely, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania; e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 4. právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ/GW obmedzil spracúvanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov: a) ak dotknutá osoba napadne – namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť údajov; b) ak Prevádzkovateľ spracúva údaje protizákonne a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov; d) ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana (s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa), a dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu v prípadoch uvedených v tomto odseku, má právo na obmedzenie spracúvania až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 
 5. právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo: (i) získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi; b) preniesť osobné údaje bez obmedzení k ďalšiemu Prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný Prevádzkovateľ nejakým spôsobom bránil; c) požadovať od Prevádzkovateľa, aby on preniesol jej osobné údaje k druhému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné; d) naďalej pokračovať vo využívaní „služieb“ Prevádzkovateľa. Konkrétne ide o tieto druhy údajov: (i) údaje aktívne a vedome poskytnuté dotknutou osobou; (ii) vypozorované údaje poskytnuté dotknutou osobu na základe používania služby alebo zariadenia. Dotknutá osoba však nemá právo na prenosnosť osobných údajov v neobmedzenom rozsahu.
 6. právo namietať spracúvanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje na uvedených právnych základoch: a) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi; b) spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany; c) na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ nesmie ďalej údaje na tento účel spracúvať. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pričom ten ju musí informovať o stave vybavenia jej žiadosti. Spracúvanie osobných údajov nemožno namietať, keď spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu a keď sa údaje spracúvajú na vedecký účel, účel historického výskumu či na štatistický účel.
 7. právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: V zmysle čl. 22 GDPR a § 28 ZOOÚ má dotknutá osoba právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči nej neúčinné. Keďže GW túto spracovateľskú činnosť nevykonáva, eventuálne námietky voči nej sú irelevantné.
 8. právo podať sťažnosť dozornému úradu: Ak sa dotknutá osoba domnieva, že GW nespracúva jej osobné údaje zákonným spôsobom, má právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Dozorným úradom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, IČO: 36 064 220, tel. č. .: 02/3231 3220, e-mail: ochrana@pdp.gov.sk.
 9. právo byť informovaný v prípade porušenia bezpečnosti osobných údajov: Ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, oznámi GW toto porušenie bez zbytočného odkladu subjektu údajov. Oznámenie subjektu údajov sa nevyžaduje v prípadoch kedy: (i)  prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie; (ii) prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky; (iii) by to vyžadovalo neprimerané úsilie.

Cookies settings

Use the following settings to customize which cookies will be used on this page.
For a description of what cookies you can use, see the table on this page.