PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

 

Beste consumenten en partners,

Wij willen u informeren over de beginselen en procedures voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van Wet nr. 101/2000 Coll., betreffende de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd, en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna genoemd "Verordening").

 

 1. ALGEMENE INFORMATIE 

Verantwoordelijke voor persoonlijke gegevens: een onderneming van de GW Groep die een Koopovereenkomst of Zakelijke Samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met de Consument of Partner of in onderhandeling is over het sluiten van een contract met hen.

Wat camerabeelden betreft, de beheerder is Green Ways s.r.o., ondernemingsnummer: 255 75 767, gevestigd te Praag 1, Ovocný Trh 572/11, postcode 11000, Tsjechische Republiek, ingeschreven in het handelsregister bij de Stedelijke rechtbank te Praag, afdeling C, nummer 164641 (hierna: "GW CZ"). 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt hierna "GW" genoemd.

E-mail contact:

osobniudaje@gw-int.net

Telefoon:

+ 420 776 678 577

 

GW Group: een holdinggroep bestaand uit de volgende ondernemingen:

 • GW CZ;
 • Green Ways s.r.o., ID nr: 358 84 819, gevestigd te Bratislava, Lazaretská 12, postcode: 81108, Slowakije, ingeschreven in het handelsregister van de Rechtbank te Bratislava I, nr. 31617/B;
 • Green Ways sp. z o.o., gevestigd te Rybnik, Ul. Prosta 169, postcode 44-203 Polen, ingeschreven in het nationale handelsregister van de Rechtbank te Gliwice onder nummer 0000257153;
 • GW Group s.r.o., ID nr: 096 39 209, gevestigd te Praag 1, Ovocný Trh 572/11, postcode 11000, Tsjechische Republiek, ingeschreven in het handelsregister bij de Stedelijke rechtbank te Praag, afdeling C, nummer 339465;
 • GW Europe s.r.o., ID nr: 116 32 631, gevestigd te Praag 1, Staré Město, Na příkopě 988/31, postcode 11000, Tsjechische Republiek, ingeschreven in het handelsregister bij de Stedelijke rechtbank te Praag, afdeling C, nummer 352085;
 • GW Production s.r.o., ID nr: 107 67 231, gevestigd te Praag 1, Staré Město, Na příkopě 988/31, postcode 11000, Tsjechische Republiek, ingeschreven in het handelsregister bij de Stedelijke rechtbank te Praag, afdeling C, nummer 348083;
 • GW Real Estates s.r.o., ID nr: 107 66 995, gevestigd te Praag 1, Staré Město, Na příkopě 988/31, postcode 11000, Tsjechische Republiek, ingeschreven in het handelsregister bij de Stedelijke rechtbank te Praag, afdeling C, nummer 348073;
 • GW 3 s.r.o., ID nr: 107 66 669, gevestigd te Mirošov, náměstí Míru 3, postcode 33843, Tsjechië, ingeschreven in het handelsregister bij de Regionale rechtbank te Pilsen, afdeling C, nummer 40595.

Betrokkenen: Consumenten met wie GW een Koopovereenkomst heeft gesloten of partijen geïnteresseerd in het sluiten van een Koopovereenkomst en Partners met wie GW een Zakelijke Samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten of partijen geïnteresseerd in het sluiten van een Zakelijke Samenwerkingsovereenkomst (gezamenlijk ook "Klanten" of "Datasubjecten").

Functionaris voor gegevensbescherming: GW heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.  

Doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie: GW geeft geen persoonlijke gegevens door aan derde landen of internationale organisaties.

Gegevensverwerkingstijd: GW verwerkt persoonlijke gegevens tijdens de duur van de contractuele relatie, en bij beëindiging van de contractuele relatie verwijdert GW onmiddellijk alle persoonlijke gegevens in het profiel van de Klant op de website www.gw-int.net of www.gw-int.pl in de rubriek "My Green Ways".  Koopovereenkomsten, met inbegrip van de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige Consument, indien van toepassing, en zakelijke samenwerkingsovereenkomsten worden maximaal 6 jaar na de beëindiging van de contractuele relatie bewaard, afhankelijk van de verjaringstermijn in het land waarvan het recht op de overeenkomst van toepassing is. GW verwerkt persoonsgegevens, die worden verwerkt voor de uitvoering van verplichtingen, die voortvloeien uit bijzondere wettelijke voorschriften, gedurende de periode die in deze wettelijke voorschriften is vastgesteld. Deze termijnen kunnen in individuele gevallen en na beoordeling van de relevante omstandigheden worden overschreden, indien dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld om de legitieme belangen van GW of de Klant te beschermen (in geval van lopende rechtszaken of inspectie door een overheidsinstantie, enz.). GW verwerkt persoonsgegevens altijd voor de tijd die nodig is om het doel van de verwerking te bereiken. De gegevens van het camerasysteem worden maximaal 3 dagen door GW verwerkt. Opnames van telefoongesprekken met Klanten worden door GW maximaal 4 jaar bewaard (afhankelijk van de aard van het gesprek).

Geautomatiseerde individuele besluitvorming: GW voert geen geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering uit.

Kantoor van de hoofdinspecteur: De toezichthoudende autoriteit is:

 • voor Tsjechië: Het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, gevestigd te Pplk. Sochora 27, 170 00 Praag 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: + 420 234 665 125;
 • Voor Slowakije: Het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, gevestigd te Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 232 313 214;
 • Voor Polen: Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens met zetel in Warschau, se sídlem ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, tel.: +48 22 531-03-00  
 • Voor Hongarije: Nemzeti Adatvédelmi és Infotmációszabadság Hatóság, gevestigd te 1125 Boedapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel: +36 (1) 391-1400.

 

 1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

GW verkrijgt persoonsgegevens rechtstreeks van de datasubjecten, namelijk van Consumenten in het kader van de onderhandelingen over de Koopovereenkomst en in de loop van de contractuele relatie, en van Partners in het kader van de onderhandelingen over de Zakelijke Samenwerkingsovereenkomst en in de loop van de contractuele relatie.

GW informeert haar Klanten altijd over de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

GW kan ook persoonlijke gegevens van haar Klanten verkrijgen uit haar communicatie met Klanten, in het bijzonder uit telefoongesprekken met hen. Klanten worden hierover vooraf geïnformeerd.

Om de veiligheid en de bescherming van de eigendommen van GW CZ te waarborgen, zijn in de gebouwen van GW CZ in Staré Město camerasystemen geïnstalleerd en worden de klanten door middel van informatieborden altijd geïnformeerd over de locatie ervan. Persoonsgegevens van klanten kunnen ook op deze wijze worden verkregen indien zij zich in de gecontroleerde ruimten bevinden.

 1. RECHTSGRONDSLAG VOOR VERWERKING  

De persoonsgegevens van klanten worden verwerkt onder de volgende juridische titels:

 • verwerking met het oog op de uitvoering van de overeenkomst;
 • verwerking met het oog op het vervullen van de wettelijke verplichting van GW;
 • verwerking ten behoeve van het gerechtvaardigd belang van GW, namelijk:
 1. in het geval van gecontroleerde oproepen verbetering van de kwaliteit van de diensten van GW en handhaving van contractuele vorderingen (voor bestellingen of andere mededelingen in verband met contractuele prestaties);
 2. in het geval van camerabeelden die in de gebouwen van GW CZ zijn opgenomen, het verzekern van veiligheid en bescherming van de eigendommen van GW CZ;
 3. in het geval van het verzenden van commerciële communicatie, het belang van GW bij het verstrekken van relevante informatie aan Klanten over de producten of activiteiten van GW.

 

 1. (iv) DOEL EN REIKWIJDTE VAN HET ONDERZOEK 

Met het oog op het sluiten, registreren en uitvoeren van gesloten contracten of met het oog op de naleving van wettelijke voorschriften, met name op het gebied van boekhouding en belastingen, verwerkt GW het volgende informatie van Klanten: naam, achternaam, bedrijfsnaam, geboortedatum, identificatienummer, BTW-nummer, woonplaats/hoofdkantoor, telefoon, e-mail, handtekening, gegevens over de persoonlijke omzet van het gehele Netwerk (zoals deze term is gespecificeerd in de respectieve contracten tussen GW en Consumenten, respectievelijk. Partners; hierna te noemen „Netwerk”), eventuele niet-geleverde of geretourneerde bestellingen, de omzet van de gehele bedrijfsgroep en het bedrag van de vergoeding, en in het geval van minderjarige Consumenten ouder dan 16 jaar, indien van toepassing, de naam, achternaam, e-mail en handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Om haar contractuele verplichtingen tegenover Klanten na te komen (in het bijzonder de verwerking van bestellingen) en om de kwaliteit van de door GW aan haar Klanten geleverde diensten systematisch te verbeteren, controleert en registreert GW de communicatie met Klanten, in het bijzonder telefoongesprekken met hen. Zo worden de identificatiegegevens van de Klant (met name naam, achternaam, telefoonnummer, toegewezen registratienummer bij GW) en de beschrijvende gegevens van de Klant (stemopname, tijdstip en duur van het gesprek, informatie over bestellingen, klachten, enz.) verwerkt.

Om de veiligheid en de bescherming van de eigendommen van GW CZ te waarborgen, zijn in de gebouwen van GW CZ camerasystemen geïnstalleerd die alleen videobeelden opnemen. Persoonsgegevens van klanten die zich in de gecontroleerde gebouwen bevinden, worden verwerkt in het kader van beschrijvende gegevens (beeldmateriaal).

Voor het verzenden van commerciële communicatie en het informeren van Klanten over producten of activiteiten van GW, kan GW persoonlijke gegevens van Klanten verwerken in de volgende omvang: naam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mail en/of telefoonnummer.

 

 1. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

GW geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden. Om haar contractuele verplichtingen tegenover haar Klanten na te komen, is GW echter verplicht Persoonlijke Gegevens van Klanten bekend te maken aan Partners of Consumenten in het Netwerk in de richting naar boven. 

Naast GW kunnen ook de volgende personen toegang hebben tot Persoonlijke Gegevens van de Klant: 

 • andere ondernemingen van de GW-groep die bepaalde activiteiten voor GW kunnen verrichten in het kader van de stroomlijning van de activiteiten van de GW-groep;
 • accountantskantoren die gemachtigd zijn boekhoudkundige handelingen te verrichten en daartoe de beschikking krijgen over de persoonsgegevens van Partners en Consumenten;
 • IT bedrijven die belast zijn met het IT-beheer van de door GW gebruikte softwareprogramma's en daartoe de beschikking krijgen over persoonsgegevens van werknemers, Partners en Consumenten;
 • bedrijf dat serveropslagdiensten (dedicated server) aanbiedt;
 • web hosting service provider;
 • de beheerder van de gegevensopslag voor telefoongesprekken en de beheerder van het camerasysteem.
 • andere externe dienstverleners aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, zoals juridische, economische of fiscale adviseurs, accountants of leveranciers van computersystemen.

GW kan ook de contactgegevens van de Partner verstrekken aan een potentiële Klant die in het geografische gebied van de Partner woont, met als doel een transactie tussen de Partner en de Klant te vergemakkelijken.

Alle ontvangers zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens van Klanten. GW heeft overeenkomsten inzake de verwerking van persoonsgegevens gesloten met verwerkers die een adequaat niveau van organisatorische en technische beveiliging van de gegevens waarborgen en het doel van de verwerking omschrijven, waarbij de verwerkers de gegevens niet voor andere doeleinden mogen gebruiken. 

 

 1. (vi) RECHTEN VAN KLANTEN

Het datasubject heeft:

 1. recht op toegang tot persoonsgegevens: Het datasubject heeft het recht om van GW bevestiging te krijgen of de hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, zo ja, om toegang te krijgen tot die persoonsgegevens en tot de volgende informatie: a) het doel van de verwerking; b) de betrokken categorieën persoonsgegevens; c) de ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt; d) de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens; e) het bestaan van het recht om de voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken de persoonsgegevens te rectificeren of te wissen of om de verwerking te beperken of er bezwaar tegen te maken; f) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; g) alle beschikbare informatie over de bron van de persoonsgegevens, tenzij verkregen van het datasubject; h) het feit dat geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, plaatsvindt. Het datasubject heeft ook het recht een kopie van de verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen.
 2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens: Het datasubject heeft het recht onnauwkeurige persoonsgegevens over hem of haar door GW te laten corrigeren of onvolledige persoonsgegevens zonder onnodige vertraging door GW te laten aanvullen.
 3. het recht om persoonsgegevens te wissen: Het datasubject heeft het recht de hem of haar betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging door GW te laten wissen indien: a) de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; b) het datasubject de toestemming op basis waarvan de gegevens zijn verwerkt, intrekt en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is; c) het datasubject bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn;  d) de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het Tsjechische recht; f) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij. Het recht op wissen is niet van toepassing indien de verwerking noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht en in andere in de verordening genoemde gevallen.
 4. recht op beperking van de verwerking: Het datasubject heeft het recht om GW de verwerking te laten beperken in een van de volgende gevallen: a) het datasubject betwist de juistheid van de persoonsgegevens zo lang als nodig is om GW in staat te stellen de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; b) de verwerking is onwettig en het datasubject weigert het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; c) GW heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar het datasubject heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; d) het datasubject maakt bezwaar tegen de verwerking totdat is geverifieerd dat de legitieme gronden van GW zwaarder wegen dan die van het datasubject. 
 5. het recht om bezwaar te maken tegen verwerking: Het datasubject heeft het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die GW op grond van een gerechtvaardigd belang verwerkt. In dat geval zal GW de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij het dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of rechten en vrijheden van het datasubject, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. 
 6. het recht op gegevensoverdraagbaarheid: Het datasubject heeft het recht om de aan GW verstrekte persoonsgegevens over hem of haar te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en het recht om deze gegevens zonder belemmering van GW, aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, mits: a) de verwerking is gebaseerd op toestemming en b) de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt. Bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft het datasubject het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van een voor de verwerking verantwoordelijke naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke te laten overdragen, indien dit technisch haalbaar is.
 7. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Indien het datasubject van mening is dat GW zijn of haar persoonsgegevens niet op een rechtmatige manier verwerkt, heeft hij of zij het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit  
 8. het recht op informatie over de rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking: GW is verplicht de individuele ontvangers aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, behalve wanneer dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Indien het datasubject daarom verzoekt, brengt GW het datasubject op de hoogte van deze ontvangers.
 9. het recht om geïnformeerd te worden in geval van een datalek: Wanneer een inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk leidt tot een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, stelt GW het datasubject onverwijld in kennis van de inbreuk. Kennisgeving aan het datasubject is niet vereist wanneer: i) de voor de verwerking verantwoordelijke passende technische en organisatorische waarborgen heeft getroffen en deze waarborgen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop de inbreuk in verband met persoonsgegevens betrekking heeft, met name die welke de gegevens onbegrijpelijk maken voor eenieder die niet gemachtigd is om er toegang toe te hebben, zoals versleuteling; ii) de voor de verwerking verantwoordelijke vervolgens maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat het hoge risico voor de rechten en vrijheden van het datasubject zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen; iii) dit onevenredige inspanningen zou vergen.

 

 

 

 

Cookiebeleid

Regels voor het gebruik van cookies op onze website

Deze website gebruikt cookies om diensten te verlenen, advertenties te personaliseren en verkeer te analyseren. Als u het gebruik van reclamecookies niet toestaat, zal de site alleen cookies gebruiken die nodig zijn om u in staat te stellen door de site te navigeren en de functies ervan te gebruiken. U kunt het beleid van het opslaan van cookies op uw computer te allen tijde uitschakelen of wijzigen onderaan op deze pagina.

 

 

Cookies noodzakelijk voor de functionaliteit van de site

Deze cookies zijn nodig om u door de site te laten bewegen en de functies ervan te gebruiken. Ze worden geactiveerd op het moment dat de gebruiker de pagina binnenkomt. Sommige delen van de website functioneren mogelijk niet goed als deze cookies niet zijn opgeslagen.

 

Cookie PHPSSID
Auteur www.newlogic.cz
Doel Deze cookies kunnen worden gebruikt om de huidige sessie van de gebruiker te volgen. Deze gegevens bevatten ook het IP-adres van de gebruiker, dat wordt gebruikt als een van de componenten voor de door het framework gegenereerde hash. De eigenaar van de site slaat het IP-adres niet apart op en het kan niet worden gereconstrueerd uit de hash.
Geldigheid 1 dag

 

 

Cookies gebruikt om bezoekers op de site te meten

Deze cookies worden gebruikt om het aantal bezoeken aan de site te meten. Dit zijn Google Analytics tools.

 

Cookie utma, utmb, utmc, utmt, utmz
Auteur Google Analytics
Doel Google Analytics meetcodes
Geldigheid Tot het einde van de gebruikerssessie.

 

Instellingen van cookies

U kunt de volgende instellingen gebruiken om aan te passen welke cookies op deze site worden gebruikt.

Verplichte cookies

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk zodat u zich op de website kunt bewegen en alle functies kunt gebruiken, zoals het instellen van privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Zonder deze cookies zou het niet mogelijk zijn om de diensten die nodig zijn bij het gebruik van onze site naar behoren te leveren. Strikt noodzakelijke cookies vereisen geen toestemming van de gebruiker volgens het toepasselijke recht. U kunt uw webbrowser ook configureren om de nodige cookies te blokkeren, maar het is mogelijk dat u dan niet alle functies van de site kunt gebruiken zoals u zou willen.

Statistische cookies

Deze cookies maken het mogelijk om bezoeken en bezoekersbronnen te tellen, zodat we de prestatie van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te zien welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site bewegen, wat ons helpt uw ervaring te optimaliseren. Alle door deze cookies verzamelde informatie is geaggregeerd en dus anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, kunnen wij uw gegevens niet op deze manier gebruiken.

Reclamecookies

Deze cookies (ook wel targeting of advertising cookies genoemd) worden gebruikt om op sites van derden advertenties weer te geven die relevanter zijn voor u en uw belangen. Ze worden ook gebruikt om het aantal advertentieweergaven te beperken en de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten.

Privacy- en cookie-instellingen 🍪

Websites gebruiken cookies om diensten te verlenen, advertenties te personaliseren en verkeer te analyseren.

Door het volgende te kiezen, gaat u akkoord met de onze privacybeleid en cookies. U kunt uw instellingen op elk moment wijzigen.