ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vážení Spotřebitelé a Partneři,

dovolujeme si Vás informovat o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

 

 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů: společnost ze Skupiny GW, která se Spotřebitelem či Partnerem uzavřela Kupní smlouvu či Smlouvu o obchodní spolupráci, nebo která s nimi o uzavření smlouvy jedná.

V případě kamerových záznamů je správcem společnost Green Ways s.r.o., IČO: 255 75 767, se sídlem Praha 1, Ovocný Trh 572/11, PSČ 11000, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164641 (dále jen „GW CZ“).

Správce osobních údajů dále označován též jen jako „GW“.

Kontaktní e-mail:

osobniudaje@gw-int.net

Telefon:

+ 420 771 156 610

 

Skupina GW: holdingová skupina tvořená následujícími společnostmi:

 • GW CZ;
 • Green Ways s.r.o., IČO: 358 84 819, se sídlem Bratislava, Lazaretská 12, PSČ: 81108, Slovensko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, vložka č. 31617/B;
 • Green Ways sp. z o.o., se sídlem Rybnik, Ul. Prosta 169, PSČ 44-203 Polsko, zapsaná v celostátním obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Gliwicích pod číslem 0000257153;
 • GW Group s.r.o., IČO: 096 39 209 se sídlem Praha 1, Ovocný Trh 572/11, PSČ 11000, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 339465;
 • GW Europe s.r.o., IČO: 116 32 631, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 322/26, PSČ 14000, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 352085;
 • GW Production s.r.o., IČO: 107 67 231, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 322/26, PSČ 14000, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 348083;
 • GW Real Estates s.r.o., IČO: 107 66 995, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 322/26, PSČ 14000, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 348073;
 • GW 3 s.r.o., IČO: 107 66 669, se sídlem Mirošov, náměstí Míru 3, PSČ 33843, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 40595.

Subjekty údajů: Spotřebitelé, se kterými má GW uzavřenou Kupní smlouvu, případně zájemci o uzavření Kupní smlouvy, a Partneři, se kterými má GW uzavřenou Smlouvu o obchodní spolupráci, případně zájemci o uzavření Smlouvy o obchodní spolupráci (společně též „Zákazníci“ nebo „Subjekty údajů“).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: GW nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: GW nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Doba zpracovávání údajů: Osobní údaje GW zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu, přičemž po ukončení smluvního vztahu GW bezprostředně smaže veškeré osobní údaje v profilu Zákazníka na webové stránce www.gw-int.net nebo www.gw-int.pl v sekci „Moje Green Ways“. Kupní smlouvy, včetně případného souhlasu zákonného zástupce nezletilého Spotřebitele, a Smlouvy o obchodní spolupráci jsou uchovávány po dobu maximálně 6 let od ukončení smluvního vztahu, vždy v závislosti na právní úpravě promlčení v příslušné zemi, jejímž právem se smlouva řídí. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů GW zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy. Uvedené doby mohou být v jednotlivém případě a po posouzení relevantních okolností překročeny, bude-li to potřebné např. z důvodů ochrany oprávněných zájmů GW či Zákazníka (v případě probíhajícího soudního sporu či kontroly ze strany orgánu veřejné moci apod.). GW zpracovává osobní údaje vždy po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování. Záznamy z kamerového systému GW zpracovává po dobu maximálně 3 dnů. Záznamy z telefonních hovorů se Zákazníky uchovává GW po dobu maximálně 4 let (dle charakteru daného hovoru).

Automatizované individuální rozhodování: GW neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je:

 • pro Českou republiku: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: + 420 234 665 125;
 • Pro Slovensko: Úrad na ochranu osobných údajov, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 232 313 214;
 • Pro Polsko: Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, se sídlem ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, email: kancelaria@uodo.gov.pl, tel.: +48 22 531-03-00;
 • Pro Maďarsko: Nemzeti Adatvédelmi és Infotmációszabadság Hatóság, se sídlem 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel: +36 (1) 391-1400.

 

 1. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GW získává osobní údaje přímo od Subjektů údajů, a to od Spotřebitelů v rámci jednání o uzavření Kupní smlouvy a dále v průběhu smluvního vztahu, a od Partnerů v rámci jednání o uzavření Smlouvy o obchodní spolupráci a dále v průběhu smluvního vztahu.

GW vždy informuje své Zákazníky o zpracování jejich osobních údajů.

GW dále může získávat osobní údaje svých Zákazníků ze vzájemné komunikace se Zákazníky, zejm. pak z telefonických hovorů s nimi. Zákazníci jsou o této skutečnosti předem informováni.

Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany majetku GW CZ jsou v provozovně GW CZ ve Starém Městě umístěny kamerové systémy, o jejichž umístění jsou Zákazníci vždy informováni informačními cedulemi. I tímto způsobem mohou být případně získávány osobní údaje Zákazníků, pohybují-li se Zákazníci v monitorovaných prostorách.

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje Zákazníků jsou zpracovávány z následujících právních titulů:

 • zpracování za účelem plnění smlouvy;
 • zpracování za účelem plnění zákonné povinnosti GW;
 • zpracování za účelem oprávněného zájmu GW, kterým je:
 1. v případě monitorovaných hovorů zvyšování kvality služeb GW a uplatnění a vymáhání smluvních nároků (u objednávek či jiné komunikace související se smluvním plněním);
 2. v případě kamerových záznamů pořízených v budovách GW CZ zajištění bezpečnosti a ochrana majetku GW CZ;
 3. v případě zasílání obchodních sdělení zájem GW na poskytování relevantních informací Zákazníkům o produktech či činnosti GW.

 

 1. (iv)ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Za účelem kontraktace, evidence a plnění uzavřených smluv nebo za účelem plnění právních předpisů zejm. v oblasti vedení účetnictví a daní GW zpracovává u Zákazníků: jméno, příjmení, obchodní firma (název), datum narození, identifikační číslo, DIČ, bydliště/sídlo, telefon, e-mail, podpis, údaj o osobním obratu celé Sítě (jak je tento pojem specifikovaný v příslušných smlouvách mezi GW a Spotřebiteli, resp. Partnery; dále jen „Síť“), případných nepřevzatých nebo vrácených objednávkách, údaj o obratu celé obchodní skupiny a výše odměny, a dále v případě nezletilých Spotřebitelů starších 16 let případně rovněž jméno, příjmení, e-mail a podpis jejich zákonného zástupce.

Za účelem plněních svých smluvních povinností vůči Zákazníkům (zejm. vyřizování objednávek) a systematického zvyšování kvality služeb, které GW poskytuje svým Zákazníkům, GW monitoruje a zaznamenává komunikaci se Zákazníky, zejména pak telefonické hovory s nimi. Zpracovávány jsou tak identifikační údaje Zákazníka (zejm. jméno, příjmení, telefonní číslo, přidělené registrační číslo u GW) a popisné údaje Zákazníka (záznam hlasu, čas a délka hovoru, informace o objednávkách, reklamacích apod).

Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany majetku GW CZ jsou v budovách GW CZ umístěné kamerové systémy, které zaznamenávají pouze obraz. Zpracovány jsou tak osobní údaje Zákazníků nacházejících se v monitorovaných prostorech, a to v rozsahu popisných údajů (obrazový záznam).

Za účelem zasílání obchodních sdělení a informování Zákazníků o produktech či činnosti GW může GW zpracovávat osobní údaje Zákazníků v rozsahu: jméno, příjmení, obchodní firma (název), e-mail a/nebo telefonní číslo.

 

 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GW nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Za účelem plnění smluvních povinností vůči svým Zákazníkům je však GW povinna zpřístupnit osobní údaje Zákazníků Partnerům či Spotřebitelům v Síti v linii směrem nahoru.

K osobním údajům Zákazníků mohou mít kromě GW přístup rovněž:

 • ostatní společnosti ze Skupiny GW, které mohou pro GW zajišťovat některé činnosti v rámci zefektivnění provozu Skupiny GW;
 • společnosti zabývající se účetnictvím, které jsou pověřeny k provádění účetních operací, a za tímto účelem jsou jim poskytnuty osobní údaje Partnerů a Spotřebitelů;
 • společnosti zabývající se IT řešením, které jsou pověřeny k provádění IT administrace softwarových programů, které GW využívá, a za tímto účelem jsou jim poskytnuty osobní údaje zaměstnanců, Partnerů a Spotřebitelů;
 • společnost provozující služby serverového úložiště (dedikovaný server);
 • poskytovatel služeb webhostingu;
 • provozovatel datového uložiště telefonických hovorů a správce kamerového systému.
 • případní další externí poskytovatelé služeb, u nichž dochází ke zpřístupnění osobních údajů, např. právní, ekonomičtí či daňový poradci, auditoři či dodavatelé počítačových systémů.

Kontaktní údaje Partnera může GW rovněž předat potenciálnímu Zákazníkovi, který má bydliště v územním obvodu Partnera, a to za účelem umožnění realizace obchodu mezi Partnerem a tímto Zákazníkem.

Všichni příjemci jsou vázáni mlčenlivostí ve vztahu k osobním údajům Zákazníků. Se zpracovateli má GW uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují odpovídající úroveň organizačně-technického zabezpečení těchto dat a vymezují účel jejich zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

 

 1. (vi)PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ

Subjekt údajů má:

 1. právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od GW potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.
 2. právo na opravu osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby GW bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnila neúplné osobní údaje.
 3. právo na výmaz osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby GW bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v Nařízení.
 4. právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na to, aby GW omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby GW mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) GW již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody GW převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 5. právo vznést námitku proti zpracování: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, které GW zpracovává z důvodu svého oprávněného zájmu. GW v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 6. právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl GW, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu GW, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 7. právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se subjekt údajů domnívá, že GW nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 8. právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování: GW je povinna oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, GW informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.
 9. právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí GW toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů. Oznámení subjektům údajů se nevyžaduje v případech, kdy: (i) správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování; (ii) správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů podle se již pravděpodobně neprojeví; (iii) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.

 

 

 

 

Zásady používání cookies

Pravidla používání cookies na našich webových stránkách

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud nepovolíte využití reklamních cookies, web bude používat pouze cookies nezbytné k tomu, abyste se mohli pohybovat po webu a používat jeho funkce. Zásady ukládání cookies na váš počítač si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit na konci této stránky.

 

 

Cookies nutné pro funkčnost stránek

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli pohybovat po webu a používat jeho funkce. Jsou aktivovány v okamžiku, kdy uživatel vstoupí na stránku. Některé části webových stránek nemusí správně fungovat, pokud tyto soubory cookie nejsou uloženy.

 

Cookie PHPSSID
Autor www.newlogic.cz
Účel Tyto soubory cookies mohou být použity pro sledování aktuální relace uživatele. Součástí těchto údajů je i IP adresa uživatele, která je použita jako jedna z komponent pro hash generovaný frameworkem. Vlastník stránek IP adresu samostatně neukládá a z hashe ji nelze zpětně rekonstruovat.
Platnost 1 den

 

 

Cookies užívané k měření návštěvnosti stránek

Tyto cookies slouží k měření počtu návštěv stránek. Jedná se o nástroje služby Google Analytics.

 

Cookie utma, utmb, utmc, utmt, utmz
Autor Google Analytics
Účel Google Analytics měřící kódy
Platnost Do ukončení uživatelské relace.

 

Nastavení cookies

Následujícím nastavením můžete upravit jaké soubory cookie se budou používat na této stránce.

Nutné cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytně nutné pro váš pohyb po webové stránce a využívání všech funkcí, např. nastavení preferencí soukromí, přihlašování nebo vyplňování formulářů. Bez těchto cookies by nebylo možné řádně poskytovat služby požadované při používání naší stránky. Nezbytně nutné cookies nevyžadují souhlas uživatele dle příslušných právních předpisů. Můžete si také nakonfigurovat webový prohlížeč a nezbytně nutné soubory cookies zablokovat, ovšem následně se může stát, že nebudete moci používat všechny funkce stránky tak, jak byste chtěli.

Statistické soubory cookies

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci na webu pohybují, což nám pomáhá optimalizovat váš zážitek. Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme moci používat vaše údaje tímto způsobem.

Reklamní soubory cookies

Tyto soubory cookies (zvané také cílené nebo reklamní cookies) se používají k zobrazování reklam na stránkách třetích stran, které by více odpovídaly vaší osobě a vašim zájmům. Používají se také k omezení počtu shlédnutí reklam a měření účinností reklamních kampaní.

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.