ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vážení Spotrebitelia a Partneri,

dovoľujeme si Vás informovať o zásadách a postupoch pri spracovaní Vašich osobných údajov, a to v súlade s ustanoveniami zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie “).

 

 1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Správca osobných údajov: spoločnosť zo Skupiny GW, ktorá so Spotrebiteľom či Partnerom uzavrela Kúpnu zmluvu či Zmluvu o obchodnej spolupráci, alebo ktorá s nimi o uzavretí zmluvy rokuje.

V prípade kamerových záznamov je správcom spoločnosť Green Ways sro, IČO: 255 75 767, so sídlom Praha 1, Ovocný Trh 572/11, PSČ 11000, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom v Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 164641 (ďalej len „GW SK“).

Správca osobných údajov ďalej označovaný tiež len ako „GW“.

Kontaktný e-mail:

osobniudaje@gw-int.net

Telefón:

+ 420 771 156 610

 

Skupina GW: holdingová skupina tvorená nasledujúcimi spoločnosťami:

 • GW SK;
 • Green Ways s.r.o., IČO: 358 84 819, so sídlom Bratislava, Lazaretská 12, PSČ: 81108, Slovensko, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, vložka č. 31617/B;
 • Green Ways sp. z oo, so sídlom Rybnik, Ul. Prosta 169, PSČ 44-203 Poľsko, zapísaná v celoštátnom obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Gliwiciach pod číslom 0000257153;
 • GW Group s.r.o., IČO: 096 39 209, so sídlom Praha 1, Ovocný Trh 572/11, PSČ 11000, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom v Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 339465;
 • GW Europe s.r.o., IČO: 116 32 631, so sídlom Praha 1, Ovocný Trh 988/31, PSČ 11000, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom v Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 352085;
 • GW Production s.r.o., IČO: 107 67 231, so sídlom Praha 1, Staré Mesto, Na priekope 988/31, PSČ 11000, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 348083;
 • GW Real Estates s.r.o., IČO: 107 66 995, so sídlom Praha 1, Staré Mesto, Na priekope 988/31, PSČ 11000, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 348073;
 • GW 3 s.r.o., IČO: 107 66 669, so sídlom Mirošov, námestie Mieru 3, PSČ 33843, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Plzni, oddiel C, vložka 40595.

Subjekty údajov: Spotrebitelia, s ktorými má GW uzavretú Kúpnu zmluvu, prípadne záujemcovia o uzavretie Kúpnej zmluvy, a Partneri, s ktorými má GW uzavretú Zmluvu o obchodnej spolupráci, prípadne záujemcovia o uzavretie Zmluvy o obchodnej spolupráci (spolu tiež „Zákazníci“ aleboSubjekty údajov“).

Poverenec na ochranu osobných údajov: GW nemenoval poverenca na ochranu osobných údajov.

Predanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: GW neodovzdáva osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

Doba spracovania údajov: Spoločnosť GW spracúva osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu a po ukončení zmluvného vzťahu spoločnosť GW bezodkladne vymaže všetky osobné údaje v profile zákazníka na webovej stránke. www.gw-int.net alebo www.gw-int.pl v sekcií „Moje Green Ways“.Kúpne zmluvy vrátane prípadného súhlasu zákonného zástupcu maloletého spotrebiteľa a zmluvy o obchodnej spolupráci sa uchovávajú maximálne 6 rokov po ukončení zmluvného vzťahu v závislosti od premlčacej lehoty v krajine, ktorej právom sa zmluva riadi. Osobné údaje spracúvané na účely plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov spracúva spoločnosť GW po dobu stanovenú týmito právnymi predpismi. Tieto lehoty môžu byť prekročené v jednotlivých prípadoch a po posúdení príslušných okolností, ak je to potrebné napríklad na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti GW alebo zákazníka (v prípade prebiehajúceho súdneho sporu alebo kontroly zo strany orgánu verejnej moci atď.). Spoločnosť GW spracúva osobné údaje vždy len počas obdobia potrebného na dosiahnutie účelu spracúvania. Spoločnosť GW spracúva záznamy z priemyselných kamerových systémov maximálne 3 dni. Záznamy telefonických hovorov so zákazníkmi uchováva spoločnosť GW maximálne 4 roky (v závislosti od povahy hovoru).

Automatizované individuálne rozhodovanie: GW nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Dozorným úradom je: Dozorným úradom je:

 • pre Českú republiku: Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: + 420 234 665 125;
 • Pre Slovensko: Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 232 313 214;
 • Pre Poľsko: Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, se sídlem ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, email: kancelaria@uodo.gov.pl, tel.: +48 22 531-03-00;
 • Pre Maďarsko: Nemzeti Adatvédelmi és Infotmációszabadság Hatóság, se sídlem 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel: +36 (1) 391-1400.

 

 1. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

GW získava osobné údaje priamo od Subjektov údajov, a to od Spotrebiteľov v rámci rokovaní o uzavretí Kúpnej zmluvy a ďalej v priebehu zmluvného vzťahu, a od Partnerov v rámci rokovaní o uzavretí Zmluvy o obchodnej spolupráci a ďalej v priebehu zmluvného vzťahu.

GW vždy informuje svojich Zákazníkov o spracovaní ich osobných údajov.

GW ďalej môže získavať osobné údaje svojich Zákazníkov zo vzájomnej komunikácie so Zákazníkmi, najmä z telefonických hovorov s nimi. Zákazníci sú o tejto skutočnosti vopred informovaní.

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku GW CZ sú v prevádzke GW CZ v Starom Meste umiestnené kamerové systémy, o ktorých umiestnení sú Zákazníci vždy informovaní informačnými ceduľami. Aj týmto spôsobom môžu byť prípadne získavané osobné údaje Zákazníkov, ak sa pohybujú Zákazníci v monitorovaných priestoroch.

 1. PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE

Osobné údaje Zákazníkov sú spracovávané z nasledujúcich právnych titulov:

 • spracovanie na účely plnenia zmluvy;
 • spracovanie za účelom plnenia zákonnej povinnosti GW;
 • spracovanie za účelom oprávneného záujmu GW, ktorým je:
 1. v prípade monitorovaných hovorov zvyšovanie kvality služieb GW a uplatnenie a vymáhanie zmluvných nárokov (u objednávok či inej komunikácie súvisiacej so zmluvným plnením);
 2. v prípade kamerových záznamov zhotovených v budovách GW CZ zaistenie bezpečnosti a ochrana majetku GW CZ;
 3. v prípade zasielania obchodných oznámení záujem GW na poskytovaní relevantných informácií Zákazníkom o produktoch či činnosti GW.

 

 1. (iv)ÚČEL A ROZSAH SPRACOVANIA

Za účelom kontraktácie, evidencie a plnenia uzavretých zmlúv alebo za účelom plnenia právnych predpisov najmä v oblasti vedenia účtovníctva a daní GW spracováva u Zákazníkov: meno, priezvisko, obchodná firma (názov), dátum narodenia , identifikačné číslo, DIČ, bydlisko/sídlo, telefón, e-mail, podpis, údaj o osobnom obrate celej Siete (ako je tento pojem špecifikovaný v príslušných zmluvách medzi GW a Spotrebiteľmi, resp. Partnermi; ďalej len „Sieť“), prípadných neprevzatých alebo vrátených objednávkach, údaj o obrate celej obchodnej skupiny a výška odmeny, a ďalej v prípade neplnoletých Spotrebiteľov starších ako 16 rokov prípadne aj meno, priezvisko, e-mail a podpis ich zákonného zástupcu.

Za účelom plnenia svojich zmluvných povinností voči Zákazníkom (najmä vybavovania objednávok) a systematického zvyšovania kvality služieb, ktoré GW poskytuje svojim Zákazníkom, GW monitoruje a zaznamenáva komunikáciu so Zákazníkmi, najmä telefonické hovory s nimi . Spracovávané sú tak identifikačné údaje Zákazníka (najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, pridelené registračné číslo u GW) a popisné údaje Zákazníka (záznam hlasu, čas a dĺžka hovoru, informácie o objednávkach, reklamáciách a pod).

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku GW CZ sú v budovách GW CZ umiestnené kamerové systémy, ktoré zaznamenávajú iba obraz. Spracované sú tak osobné údaje Zákazníkov nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, a to v rozsahu popisných údajov (obrazový záznam).

Za účelom zasielania obchodných oznámení a informovania Zákazníkov o produktoch či činnosti GW môže GW spracovávať osobné údaje Zákazníkov v rozsahu: meno, priezvisko, obchodná firma (názov), e-mail a/alebo telefónne číslo.

 

 1. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

GW neodovzdáva osobné údaje žiadnym tretím stranám. Za účelom plnenia zmluvných povinností voči svojim Zákazníkom je však GW povinná sprístupniť osobné údaje Zákazníkov Partnerom či Spotrebiteľom v Sieti v línii smerom nahor.

K osobným údajom Zákazníkov môžu mať okrem GW prístup tiež:

 • ostatné spoločnosti zo Skupiny GW, ktoré môžu pre GW zabezpečovať niektoré činnosti v rámci zefektívnenia prevádzky Skupiny GW;
 • spoločnosti zaoberajúce sa účtovníctvom, ktoré sú poverené na vykonávanie účtovných operácií, a na tento účel sú im poskytnuté osobné údaje Partnerov a Spotrebiteľov;
 • spoločnosti zaoberajúce sa IT riešením, ktoré sú poverené na vykonávanie IT administrácie softvérových programov, ktoré GW využíva, a na tento účel sú im poskytnuté osobné údaje zamestnancov, Partnerov a Spotrebiteľov;
 • spoločnosť prevádzkujúca služby serverového úložiska (dedikovaný server);
 • poskytovateľ služieb webhostingu;
 • prevádzkovateľ dátového úložiska telefonických hovorov a správca kamerového systému.
 • prípadní ďalší externí poskytovatelia služieb, u ktorých dochádza k sprístupneniu osobných údajov, napr. právni, ekonomickí či daňoví poradcovia, audítori či dodávatelia počítačových systémov.

Kontaktné údaje Partnera môže GW taktiež odovzdať potenciálnemu Zákazníkovi, ktorý má bydlisko v územnom obvode Partnera, a to za účelom umožnenia realizácie obchodu medzi Partnerom a týmto Zákazníkom.

Všetci príjemcovia sú viazaní mlčanlivosťou vo vzťahu k osobným údajom Zákazníkov. So spracovateľmi má GW uzavreté zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktoré zaručujú zodpovedajúcu úroveň organizačno-technického zabezpečenia týchto dát a vymedzujú účel ich spracovania, pričom spracovatelia nesmú použiť údaje na iné účely.

 

 1. (vi)PRÁVA ZÁKAZNÍKOV

Subjekt údajov má:

 1. právo na prístup k osobným údajom: Subjekt údajov má právo získať od GW potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je tomu tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom ak nasledujúcim informáciám: a) účel spracovania; b) kategórie dotknutých osobných údajov; c) príjemcovi, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené; d) plánovaný čas, počas ktorého budú osobné údaje uložené; e) existencia práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania, alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu; f) právo podať sťažnosť na dozornom úrade; g) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od dotknutej osoby; h) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. Subjekt údajov má zároveň právo získať kópiu spracovaných osobných údajov.
 2. právo na opravu osobných údajov: Subjekt údajov má právo na to, aby GW bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, príp. doplnila neúplné osobné údaje.
 3. právo na výmaz osobných údajov: Subjekt údajov má právo na to, aby GW bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v prípade, že: a ) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie; c) dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie;d) osobné údaje boli spracované protiprávne; e) osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo Slovenskej republiky; f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Právo na výmaz sa neuplatní, ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie právnych povinností, na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov av ďalších prípadoch stanovených v Nariadení.
 4. právo na obmedzenie spracovania: Subjekt údajov má právo na to, aby GW obmedzila spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov: a) dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby GW mohla presnosť osobných údajov overiť; b) spracovanie je nezákonné a dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia; c) GW už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; d) dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu, kým nebude overené, či oprávnené dôvody GW prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 5. právo vzniesť námietku proti spracovaniu: Subjekt údajov má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ktoré GW spracováva z dôvodu svojho oprávneného záujmu. GW v takom prípade osobné údaje ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 6. právo na prenosnosť údajov: Subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol GW, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby tomu GW, ktoré boli osobné údaje poskytnuté, bránila, a to v prípade, že: a) spracovanie je založené na súhlase ab) spracovanie sa vykonáva automatizovane. Pri výkone svojho práva na prenosnosť údajov má dotknutá osoba právo na prenos osobných údajov priamo jedným správcom správcovi druhému, ak je to technicky uskutočniteľné.
 7. právo podať sťažnosť na dozornom úrade: Ak sa dotknutá osoba domnieva, že GW nespracováva jeho osobné údaje zákonným spôsobom, má právo podať sťažnosť na dozornom úrade.
 8. právo na informácie ohľadom opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenia spracovania: GW je povinná oznamovať jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo výmazy osobných údajov alebo obmedzenie spracovania, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie. k to dotknutá osoba požaduje, GW informuje dotknutú osobu o týchto príjemcoch.
 9. právo byť informovaný v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov: Ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb , oznámi GW toto porušenie bez zbytočného odkladu dotknutej osoby. Oznámenie subjektom údajov sa nevyžaduje v prípadoch, keď: (i) správca zaviedol náležité technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia boli použité pri osobných údajoch dotknutých porušením zabezpečenia osobných údajov, najmä také, ktoré robia tieto údaje nezrozumiteľnými pre kohokoľvek, kto nie je oprávnený na nim mať prístup, ako je napríklad šifrovanie; (ii) správca prijal následné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb sa už pravdepodobne neprejaví; (iii) by si vyžadovalo neprimerané úsilie.

 

 

 

 

Zásady používania cookies

Pravidlá používania cookies na našich webových stránkach

Tieto webové stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Pokiaľ nepovolíte využitie reklamných cookies, web bude používať iba cookies nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webe a používať jeho funkcie. Zásady ukladania cookies na váš počítač si môžete kedykoľvek vypnúť alebo upraviť na konci tejto stránky.

 

 

Cookies potrebné pre funkčnosť stránok

Tieto cookies sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webe a používať jeho funkcie. Sú aktivované v okamihu, keď používateľ vstúpi na stránku. Niektoré časti webových stránok nemusia správne fungovať, pokiaľ tieto súbory cookie nie sú uložené.

 

Cookie PHPSSID
Autor www.newlogic.cz
Účel Tieto súbory cookies môžu byť použité pre sledovanie aktuálnej relácie užívateľa. Súčasťou týchto údajov je aj IP adresa užívateľa, ktorá je použitá ako jeden z komponentov pre hash generovaný frameworkom. Vlastník stránok IP adresu samostatne neukladá az hasha ju nemožno spätne rekonštruovať.
Platnosť 1 deň

 

 

Cookies používané na meranie návštevnosti stránok

Tieto cookies slúžia na meranie počtu návštev stránok. Ide o nástroje služby Google Analytics.

 

Cookie utma, utmb, utmc, utmt, utmz
Autor Google Analytics
Účel Google Analytics meracie kódy
Platnosť Do ukončenia užívateľskej relácie.

 

Nastavenie cookies

Nasledujúcim nastavením môžete upraviť aké súbory cookie sa budú používať na tejto stránke.

Nutné cookies

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre váš pohyb po webovej stránke a využívanie všetkých funkcií, napr. nastavenie preferencií súkromia, prihlasovanie alebo vyplňovanie formulárov. Bez týchto cookies by nebolo možné riadne poskytovať služby požadované pri používaní našej stránky. Nevyhnutne nutné cookies nevyžadujú súhlas užívateľa podľa príslušných právnych predpisov. Môžete si tiež nakonfigurovať webový prehliadač a nevyhnutné súbory cookies zablokovať, avšak následne sa môže stať, že nebudete môcť používať všetky funkcie stránky tak, ako by ste chceli.

Štatistické súbory cookies

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkon našich stránok. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a ktoré najmenej, a vidieť, ako sa návštevníci na webe pohybujú, čo nám pomáha optimalizovať váš zážitok. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú agregované, a preto anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme môcť používať vaše údaje týmto spôsobom.

Reklamné súbory cookies

Tieto súbory cookies (nazývané aj cielené alebo reklamné cookies) sa používajú na zobrazovanie reklám na stránkach tretích strán, ktoré by viac zodpovedali vašej osobe a vašim záujmom. Používajú sa tiež na obmedzenie počtu prezerania reklám a merania účinnosti reklamných kampaní.

Nastavenie súkromia a cookies 🍪

Webové stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies.

Nasledujúcou voľbou súhlasíte s našimi zásady ochrany osobných údajov a cookies. Svoje nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť.