ADATVÉDELMI POLITIKA

ADATVÉDELMI POLITIKA

Tisztelt Fogyasztók és Partnerek,

szeretnénk tájékoztatni Önt a személyes adatainak a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000. sz. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Szabályozás) rendelkezéseivel összhangban történő kezelésének elveiről és eljárásairól.

 1. ALAPINFORMÁCIÓ

Személyes adatok kezelője: a GW-csoport olyan vállalata, amely adásvételi szerződést vagy üzleti együttműködési megállapodást kötött a Fogyasztóval vagy a Partnerrel, vagy tárgyalásokat folytat velük szerződéskötésről.

A kamerafelvételek esetében az adminisztrátor a Green Ways s.r.o. IČO: 255 75 767, Prága 1, Ovocný Trh 572/11, PSČ 11000, Csehország, a prágai Városi Bíróságon vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, C részleg, betét 164641 (a továbbiakban: „GW CZ“).

A személyes adatok kezelője a továbbiakban „GW“.

Kapcsolat, e-mail:

osobniudaje@gw-int.net

Telefon:

+ 420 776 678 577

GW csoport: a következő társaságokból álló holdingcsoport:

 • GW CZ;
 • Green Ways s.r.o., IČO: 358 84 819, székhelye: Pozsony, Lazaretská 12, irányítószám: 81108, Szlovákia, bejegyezve a Pozsony I. kerületi bíróság által vezetett cégjegyzékbe, bejegyzési szám: 31617/B;
 • Green Ways sp. z o.o., a székhelye Rybnik, Ul Prosta 169, PSČ 44-203 Lengyelország, a gliwicai kerületi bíróság által vezetett nemzeti kereskedelmi nyilvántartásba 0000257153 számon bejegyezve;
 • GW Group s.r.o., IČO: 096 39 209 székhelye: Prága 1, Ovocný Trh 572/11, irányítószám: 11000, Cseh Köztársaság, bejegyezve a prágai városi bíróságon vezetett cégjegyzékbe, C részleg, 339465-ös betűjelzéssel;
 • GW Europe s.r.o., IČO: 116 32 631, bejegyzett székhellyel Praha 1, Staré Město, Na příkopě 988/31, PSČ 11000, Csehország, a prágai Városi Bíróságon vezetett kereskedelmi nyilvántartásba bejegyezve, C. részleg, 352085. sz. betűszó;
 • GW Production s.r.o., IČO: 107 67 231, bejegyzett székhellyel Praha 1, Staré Město, Na příkopě 988/31, PSČ 11000, Csehország, a prágai Városi Bíróságon vezetett kereskedelmi nyilvántartásba bejegyezve, C részleg, 348083-as betűjelzéssel;
 • GW Real Estates s.r.o., IČO: 107 66 995, bejegyzett székhellyel Praha 1, Staré Město, Na příkopě 988/31, PSČ 11000, Csehország, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 348073;
 • GW 3 s.r.o., IČO: 107 66 669, bejegyzett székhellyel Mirošov, náměstí Míru 3, PSČ 33843, Csehország, bejegyezve a pilseni regionális bíróság C osztályán vezetett cégjegyzékbe, betét: 40595.

Az érintettek: A fogyasztók, akikkel a GW adásvételi szerződést vagy leendő adásvételi szerződéseket kötött, és Partnerek, akikkel a GW üzleti együttműködési megállapodást vagy leendő üzleti együttműködési megállapodásokat kötött (együttesen szintén „ügyfelek“ vagy „Az érintettek“).

Adatvédelmi tisztviselő: GW nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

Személyes adatok továbbítása harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek: a GW nem továbbít személyes adatokat harmadik országnak vagy nemzetközi szervezeteknek.

Az adatfeldolgozás időtartama: A GW a személyes adatokat a szerződéses kapcsolat időtartama alatt kezeli, és a szerződéses kapcsolat megszűnésekor a GW haladéktalanul törli az Ügyfél weboldalon lévő profiljában szereplő összes személyes adatot www.gw-int.net vagy www.gw-int.pl a „Moje Green Ways“ szekcióban. Az adásvételi szerződéseket, beleértve a kiskorú fogyasztó törvényes képviselőjének beleegyezését is, valamint az üzleti együttműködési szerződéseket a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított legfeljebb 6 évig őrizzük meg, mindig az adott ország elévülési idejétől függően, amelynek joga a szerződésre irányadó. A különleges jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítése céljából feldolgozott személyes adatokat a GW az ilyen jogszabályokban meghatározott ideig kezeli. Ezek az időtartamok eseti alapon és a vonatkozó körülmények értékelését követően túlléphetők, ha ez szükséges, például a GW vagy az Ügyfél jogos érdekeinek védelme érdekében (folyamatban lévő peres eljárás vagy hatósági ellenőrzés stb. esetén). A GW a személyes adatokat mindig az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli. A GW a CCTV-felvételeket legfeljebb 3 napig dolgozza fel. A GW az ügyfelekkel folytatott telefonbeszélgetésekről készült feljegyzéseket legfeljebb 4 évig őrzi meg (a hívás jellegétől függően).

Automatizált egyéni döntéshozatal: A GW nem végez automatizált egyéni döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Felügyeleti hatóság: A felügyeleti hatóság:

 • a Cseh Köztársaság esetében: a Személyes Adatvédelmi Hivatal, székhelye: Pplk. Sochor 27, 170 00 Prága 7., e-mail: posta@uoou.cz, tel.: + 420 234 665 125;
 • Szlovákia esetében: a Személyes Adatvédelmi Hivatal, székhelye: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 232 313 214;
 • Lengyelország esetében: Személyes Adatok Védelmének Hivatala, székhelye Varsó, se sídlem ul. Stawki 2 00-193 Varsó, email: kancelaria@uodo.gov.pl, tel.: +48 22 531-03-00;
 • Magyarország esetében: National Authority for Data Protection and Freedom of Information, se sídlem 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel: +36 (1) 391-1400.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSAI

GW a személyes adatokat közvetlenül az Érintettektől szerzi be, nevezetesen a Fogyasztóktól az adásvételi szerződés megtárgyalásával összefüggésben és a szerződéses kapcsolat során, valamint a Partnerektől az üzleti együttműködési megállapodás megtárgyalásával összefüggésben és a szerződéses kapcsolat során.

A GW mindig tájékoztatja ügyfeleit személyes adataik feldolgozásáról.

A GW az Ügyfelekkel folytatott kommunikációból, különösen a velük folytatott telefonbeszélgetésekből is szerezhet személyes adatokat az Ügyfeleiről. Erről az ügyfeleket előre tájékoztatják.

A GW CZ tulajdonának biztonsága és védelme érdekében a GW CZ Staré Město-i telephelyén kamerarendszereket telepítettek, amelyek helyéről az ügyfeleket tájékoztató táblák tájékoztatják. Ily módon az ügyfelek személyes adatai akkor is megszerezhetők, ha az ügyfelek a megfigyelt helyiségekbe költöznek.

 1. A FELDOLGOZÁS JOGALAPJA

Az ügyfelek személyes adatait a következő jogcímeken kezeljük:

 • a szerződés teljesítése céljából történő feldolgozás;
 • a GW jogi kötelezettségének teljesítése céljából történő feldolgozás;
 • a GW jogos érdeke céljából történő feldolgozás, amely a következő:
 1. a felügyelt hívások esetében a GW szolgáltatásainak minőségének javítása, valamint a szerződéses igények érvényesítése és érvényesítése (megrendelések vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb közlések esetében);
 2. a GW CZ épületeiben készült CCTV-felvételek esetében a GW CZ tulajdonának biztonsága és védelme;
 3. kereskedelmi kommunikáció küldése esetén a GW érdeke, hogy a GW termékeivel vagy tevékenységeivel kapcsolatban releváns információkat nyújtson az Ügyfeleknek.

 1. (iv)AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS HATÁLYA

A szerződéskötés, nyilvántartásba vétel és a megkötött szerződések teljesítése céljából, illetve a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében, különösen a számvitel és az adózás területén, a GW az Ügyfelek esetében a következőket dolgozza fel: név, vezetéknév, cégnév, születési dátum, azonosítószám, adószám, lakóhely/székhely, telefon, e-mail, aláírás, a teljes Hálózat személyes forgalma (ahogyan ez a kifejezés a GW és a Fogyasztók vagy Partnerek közötti vonatkozó szerződésekben szerepel; a továbbiakban: "GW"). „Síť“), az át nem vett vagy vissza nem küldött megrendelések, ha van ilyen, a teljes üzleti csoport forgalma és a díjazás összege, valamint kiskorú, 16 év feletti Fogyasztók esetében adott esetben a törvényes képviselőjük neve, vezetékneve, e-mail címe és aláírása.

Az Ügyfelekkel szembeni szerződéses kötelezettségeinek teljesítése (különösen a megrendelések feldolgozása) és a GW által az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségének rendszeres javítása érdekében a GW figyelemmel kíséri és rögzíti az Ügyfelekkel folytatott kommunikációt, különösen a velük folytatott telefonbeszélgetéseket Így az Ügyfél azonosító adatai (különösen a név, vezetéknév, telefonszám, a GW-nél megadott regisztrációs szám) és az Ügyfél leíró adatai (hangfelvétel, a hívás ideje és hossza, megrendelésekre, panaszokra vonatkozó információk stb.) kerülnek feldolgozásra.

A GW CZ tulajdonának biztonsága és védelme érdekében a GW CZ épületeiben kamerarendszereket telepítettek, amelyek csak képeket rögzítenek. Így a megfigyelt helyiségekben tartózkodó ügyfelek személyes adatait a leíró adatok (képfelvétel) mértékéig feldolgozzák.

A GW kereskedelmi kommunikáció küldése és az Ügyfelek GW termékeiről vagy tevékenységeiről való tájékoztatása céljából a GW feldolgozhatja az Ügyfelek személyes adatait a következő körben: név, vezetéknév, cégnév, e-mail és/vagy telefonszám.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

A GW nem továbbít személyes adatokat harmadik félnek. Az Ügyfelekkel szembeni szerződéses kötelezettségeinek teljesítése céljából azonban a GW köteles az Ügyfelek személyes adatait a hálózaton belüli Partnerek vagy Fogyasztók számára átadni.

A GW mellett az Ügyfelek személyes adataihoz a következők is hozzáférhetnek:

 • a GW-csoport más vállalatai, amelyek a GW-csoport működésének racionalizálásával összefüggésben bizonyos tevékenységeket végezhetnek a GW számára;
 • a számviteli műveletek elvégzésére felhatalmazott könyvelő cégek, amelyek e célból megkapják a Partnerek és a Fogyasztók személyes adatait;
 • Informatikai megoldásokkal foglalkozó vállalatok, amelyek a GW által használt szoftverprogramok informatikai adminisztrációjával vannak megbízva, és e célból megkapják az alkalmazottak, Partnerek és Fogyasztók személyes adatait;
 • a vállalat által üzemeltetett szerver tárolási szolgáltatások (dedikált szerver);
 • web hosting szolgáltató;
 • a telefonhívások adattárolásának üzemeltetője és a kamerarendszer rendszergazdája.
 • bármely más külső szolgáltató, akivel személyes adatokat közölnek, mint például jogi, gazdasági vagy adótanácsadók, könyvvizsgálók vagy számítógépes rendszerek szállítói.

A GW a Partner elérhetőségeit a Partner és az adott Ügyfél közötti tranzakció elősegítése céljából a Partner földrajzi területén tartózkodó potenciális Ügyfélnek is megadhatja.

Minden címzettet titoktartási kötelezettség terhel az ügyfelek személyes adataival kapcsolatban. A GW olyan személyesadat-feldolgozási megállapodásokat kötött az adatfeldolgozókkal, amelyek garantálják az adatok megfelelő szintű szervezeti és technikai biztonságát, és meghatározzák a feldolgozás célját, amelynek értelmében az adatfeldolgozók nem használhatják az adatokat más célokra.

 1. (vi)FOGYASZTÓI JOGOK

Az érintettnek:

 1. a személyes adatokhoz való hozzáféréshez joga van: Az érintett jogosult arra, hogy a GW-től megerősítést kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférjen az ilyen személyes adatokhoz és a következő információkhoz: (a) az adatkezelés célja; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azok a címzettek, akiknek a személyes adatokat továbbították vagy továbbítják; d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; e) az adatkezelőtől a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához vagy tiltakozásához való jog fennállása; f) a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog; g) a személyes adatok forrására vonatkozó minden rendelkezésre álló információ, kivéve, ha azt az érintettől szerezték be; h) az automatizált döntéshozatal ténye, beleértve a profilalkotást. Az érintettnek joga van továbbá ahhoz, hogy másolatot kapjon a feldolgozott személyes adatokról.
 2. a személyes adatok helyesbítéséhez való jog: Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a GW indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kiegészítse a hiányos személyes adatokat.
 3. a személyes adatok törléséhez való jog: a személyes adatok törléséhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat a GW indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha: a) a személyes adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) az érintett visszavonja a hozzájárulását, amely alapján az adatokat kezelték, és nincs további jogalapja az adatkezelésnek; c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincsenek kényszerítő erejű jogos indokai; d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a személyes adatokat az uniós vagy cseh jog szerinti jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell; f) a személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtötték A törléshez való jog nem alkalmazható, ha az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, valamint a rendeletben meghatározott egyéb esetekben.
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a GW korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben: (a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát a GW számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges ideig; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett megtagadja a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri a személyes adatok felhasználásának korlátozását; c) a GW-nek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljaira, de az érintettnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; d) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, amíg nem igazolják, hogy a GW jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben.
 5. az adatkezelés elleni tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokra hivatkozva bármikor tiltakozhasson a rá vonatkozó olyan személyes adatok kezelése ellen, amelyeket a GW jogos érdeke alapján kezel. Ebben az esetben a GW nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.
 6. az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a GW által megadott személyes adatokat tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a GW akadályozná őt abban, hogy a személyes adatokat átadja, amennyiben: a) az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik. Az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy személyes adatait - amennyiben ez technikailag megvalósítható - az egyik adatkezelőtől közvetlenül egy másik adatkezelőhöz továbbítsák.
 7. a felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga: Ha az érintett úgy véli, hogy a GW nem jogszerűen kezeli a személyes adatait, joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.
 8. a személyes adatok helyesbítéséről vagy törléséről, illetve az adatkezelés korlátozásáról való tájékoztatáshoz való jogot: A GW köteles értesíteni azokat az egyes címzetteket, akikkel a személyes adatokat közölték, a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére a GW tájékoztatja az érintettet ezekről a címzettekről.
 9. a tájékoztatáshoz való jog személyes adatok megsértése esetén: Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a GW indokolatlan késedelem nélkül értesíti az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintettek értesítése nem kötelező, ha: i. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési biztosítékokat vezetett be, és ezeket a biztosítékokat az adatvédelmi incidens által érintett személyes adatokra alkalmazták, különösen azokat, amelyek az adatokat érthetetlenné teszik azok számára, akik nem jogosultak hozzáférni az adatokhoz, például titkosítással; ii. az adatkezelő későbbi intézkedéseket hozott annak biztosítására, hogy az érintettek jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban ne fordulhasson elő; iii. az aránytalan erőfeszítést igényelne.

Cookie szabályzat

A sütik használatának szabályai weboldalunkon

Ez a weboldal sütiket használ a szolgáltatások nyújtásához, a hirdetések személyre szabásához és a forgalom elemzéséhez. Ha nem engedélyezi a reklámcookie-k használatát, a weboldal csak azokat a cookie-kat használja, amelyek szükségesek a weboldalon való navigáláshoz és a funkciók használatához. A cookie-k számítógépén való tárolásának politikáját bármikor kikapcsolhatja vagy módosíthatja az oldal alján.

Az oldal működéséhez szükséges sütik

Ezek a sütik szükségesek ahhoz, hogy Ön mozoghasson a weboldalon és használhassa annak funkcióit. Ezek akkor aktiválódnak, amikor a felhasználó belép a webhelyre A weboldal egyes részei nem működhetnek megfelelően, ha ezek a sütik nem kerülnek tárolásra.

Cookie PHPSSID
Szerzőóú www.newlogic.cz
Cél Ezek a sütik a felhasználó aktuális munkamenetének nyomon követésére használhatók. Ezek az adatok tartalmazzák a felhasználó IP-címét, amelyet a keretrendszer által generált hash egyik összetevőjeként használnak. Az IP-címet a webhely tulajdonosa nem tárolja külön, és a hash-ból nem lehet rekonstruálni.
érvényesség 1 nap

A webhely forgalmának mérésére használt sütik

Ezek a sütik a webhely látogatottságának mérésére szolgálnak. Ezek a Google Analytics eszközök.

Cookie utma, utmb, utmc, utmt, utmz
Autor Google Analytics
Cél Google Analytics měřící kódy
Érvényessé

Sütik beállít

A következő beállításokkal állíthatja be, hogy mely sütiket használja ez az oldal.

Ezek a sütik feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Ön mozoghasson a weboldalon és használhassa az összes funkciót, például az adatvédelmi beállításokat, a bejelentkezést vagy az űrlapok kitöltését. Webböngészőjét úgy is beállíthatja, hogy blokkolja a szigorúan szükséges cookie-kat, de előfordulhat, hogy nem tudja majd használni az oldal minden funkcióját úgy, ahogyan szeretné.

Statisztikai sütik

Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra a látogatások és a forgalmi források számlálását, hogy mérni és javítani tudjuk webhelyünk teljesítményét. Ha nem engedélyezi ezeket a sütiket, nem tudjuk az Ön adatait ilyen módon felhasználni.

Reklám sütik

Ezeket a sütiket (más néven célzási vagy hirdetési sütiket) arra használják, hogy harmadik fél webhelyein olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek jobban megfelelnek az Ön és az Ön érdeklődési körének. A hirdetések megtekintésének korlátozására és a reklámkampányok hatékonyságának mérésére is használják.

Adatvédelmi és cookie-beállítások 🍪

A webhelyek cookie-kat használnak a szolgáltatások nyújtásához, a hirdetések személyre szabásához és a forgalom elemzéséhez.

Az alábbiak kiválasztásával egyetért a mi véleményünkkel adatvédelmi szabályzat és a cookie-k. A beállításokat bármikor módosíthatja.