ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI GREEN WAYS S.R.O.

 

Vážení Spotřebitelé a Partneři,

dovolujeme si Vás informovat o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů společností Green Ways s.r.o., správcem osobních údajů, a to v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

 

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů: Green Ways s.r.o., IČO 25575767, se sídlem Praha 1, Ovocný Trh 572/11, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164641, kontaktní e-mail: osobniudaje@gw-int.net, tel.: 572 540 068, (dále též „GW“).

Subjekty údajů: Spotřebitelé, se kterými má GW uzavřenou Kupní smlouvu, a Partneři, se kterými má GW uzavřenou Smlouvu o obchodní spolupráci, (společně též „Zákazníci“ nebo „Subjekty údajů“).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: GW nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: GW nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Doba zpracovávání údajů: Osobní údaje GW zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 1 roku od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů GW zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy. V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu oprávněných zájmu GW, GW zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv. Záznamy z kamerového systému GW zpracovává po dobu maximálně 3 dnů.

Automatizované individuální rozhodování: GW neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

 

II. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GW získává osobní údaje přímo od Subjektů údajů, a to:

  • od Spotřebitelů v rámci jednání o uzavření Kupní smlouvy. GW vždy informuje své Zákazníky, které z osobních údajů musí pro účely plnění smlouvy poskytnout a které poskytují dobrovolně, avšak usnadní komunikaci se Zákazníky a zefektivní poskytování služeb.

  • od Partnerů v rámci jednání o uzavření Smlouvy o obchodní spolupráci. GW vždy informuje své Zákazníky, které z osobních údajů musí pro účely plnění smlouvy poskytnout a které poskytují dobrovolně, avšak usnadní komunikaci se Zákazníky a zefektivní poskytování služeb.

Za účelem zvyšování kvality služeb, plnění smlouvy a ochrany práv GW monitoruje a zaznamenává komunikaci se Zákazníky, zejména pak telefonické hovory se zákazníky. Zákazníci jsou o této skutečnosti předem informováni a s nahráváním jejich hlasu udělují souhlas.

Z důvodu zajištění ochrany života, zdraví a majetku GW a Subjektů údajů jsou v budovách GW umístěné kamerové systémy, o jejichž umístění jsou Zákazníci vždy informováni informačními cedulemi.

 

III. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ 

Osobní údaje Zákazníků jsou zpracovávány z následujících právních titulů:

  • souhlas se zpracováním osobních údajů;

  • zpracování za účelem plnění smlouvy;

  • zpracování za účelem plnění zákonné povinnosti GW;

  • zpracování za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektů údajů nebo jiné fyzické osoby;

  • zpracování za účelem oprávněného zájmu GW.

 

IV. ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností GW zpracovává: jméno, příjmení, název, datum narození, identifikační číslo, bydliště/sídlo, telefon, e-mail, údaj o osobním obratu, případných nepřevzatých nebo vrácených objednávkách, údaj o obratu celé obchodní skupiny a výše odměny.

Za účelem správného vyřizování objednávek a systematického zlepšování služeb GW zpracovává: záznam hlasu volajícího pořízený při telefonických hovorech, a to na základě souhlasu Subjektu údajů.

Z  důvodu oprávněných zájmů GW zpracovává: videonahrávku Zákazníka pořízenou v budovách GW (oprávněným zájmem je zajištění bezpečnosti, ochrana majetku GW, ochrana života a zdraví osob, které se nacházejí v budově GW).

V případě, že má GW v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedený v tomto článku, případně pro jiné účely, může tak činit pouze na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany Zákazníka. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Zákazník na samostatné listině.

 

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GW nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Za účelem plnění Kupní smlouvy se Spotřebiteli a Smlouvy o obchodní spolupráci s Partnery je GW povinna zpřístupnit osobní údaje Zákazníků Partnerům v Síti v linii směrem nahoru.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

  • společnosti zabývající se účetnictvím, které jsou pověřeny k provádění účetních operací a mzdového účetnictví, a za tímto účelem jsou jim poskytnuty osobní údaje zaměstnanců, Partnerů a Spotřebitelů;

  • společnosti zabývající se IT řešením, které jsou pověřeny k provádění IT administraci softwarových programů, které GW využívá, a za tímto účelem jsou jim poskytnuty osobní údaje zaměstnanců, Partnerů a Spotřebitelů.

Zpracování osobních údajů mohou pro GW provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

 

VI. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ

Subjekt údajů má:

  1. právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od GW potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.
  2. právo na opravu osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby GW bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnila neúplné osobní údaje.
  3. právo na výmaz osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby GW bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;  d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v Nařízení.
  4. právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na to, aby GW omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby GW mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) GW již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody GW převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
  5. právo vznést námitku proti zpracování: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, které GW zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. GW v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  6. právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl GW, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu GW, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
  7. právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se subjekt údajů domnívá, že GW nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.  Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.
  8. právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování: GW je povinna oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, GW informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.
  9. právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí GW toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

 

 

 

Nastavení cookies

Následujícím nastavením můžete upravit jaké soubory cookie se budou používat na této stránce.
Popis k čemu jaké soubory cookie slouží naleznete v tabulce na této stránce.